MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Nová školení produktů Carlson Software


V sekci školení naleznete rozšířenou nabídku školení zaměřenou na moduly Carlson Software. Mezi novinky patří školení na moduly Point Cloud nebo například Carlson Civil.


Carlson Civil - Liniové stavby

Časová náročnost - 2 dny

Školení je zaměřeno na dovednosti související s návrhem komunikace. Uživatel bude po absolvování schopen navrhnout směrové a výškové řešení komunikace, sestavit vzorový příčný řez, vytvořit podélný profil, specifické příčné řezy silničního tělesa a spočítat kubatury.

 • Vytvořeni povrchu terénu (DTM)
  • Příprava dat pro vytvoření DTM,  převod CAD entit 2D do 3D a další operace.
  • Generace a editace DTM
 • Trasování
  • Návrh trasy z CADovské křivky (polygonu) a její úpravy pomocí funkcí Carlson Civil.
  • Popisy trasy, výpisy, vytyčení.
  • Odvození podélného profilu stávajícího terénu.

 • Návrh nivelety
  • Konverze křivky zakreslené do zobrazeného profilu
  • Návrh nivelety jako rekonstrukce z profilu stávajícího terénu.
  • Návrh nivelety z 3D bodů nebo jiných 3D entit v situaci.
  • Úpravy nivelety pomocí funkcí Carlson Civil.

 • Sestavení VPR (Vzorového Příčného Řezu)
  • Návrh tělesa komunikace
  • Svahování na terén
  • Příkopy
  • Ohumusování, sejmutí ornice

 • Koridor komunikace
  • Sestavení jednoduchého koridoru (trasa, niveleta, VPR)
  • Rozšíření (oblouky, výhybny) pomocí souběžných tras
  • Výškové vedení částí koridoru (zejména příkopů) podle navržených nivelet (např. nivelety odvodnění)
  • Zadání klopení vozovky
  • HSP (Hranice Silničního Pozemku)
  • Kreslení příčných řezů
  • Výpočet kubatur

 • Cestní síť
  • Křižovatky, obratiště

 • Vytyčovací prvky

 

Carlson Civil HUT - Hrubé úpravy terénu

Časová náročnost - 1 den

Školení je zaměřeno na práci s digitálním modelem terénu a vytvořením terénních úprav.

 • Práce s povrchem terénu
  • Práce s body
  • Vytvoření a editace povrchu terénu
  • Převod 2D entit do 3D
  • Výpočty objemů
  • Analýzy povrchů terénu
  • Podélné profily a příčné řezy

 • Práce s povrchem terénu
  • Funkce pro vytváření zemních těles
  • Návrh deponie se spádovanou korunou
 • Vytyčovací prvky


Carlson Point Cloud

Časová náročnost: 1 den

Školení je zaměřeno na úpravu a vytváření prostorových entit z mračen pořízených metodou letecké fotogrammetrie (s využitím dronů) nebo laserovým skenováním.


 • Problematika práce s mračny bodů
  • Způsoby vytváření, vlastnosti, datové formáty
 • Přehled funkcí a nastavení prostředí Carlson Point Cloud
 • Základní operace s mračny bodů a jejich editace
  • Registrace mračen bodů
  • Odstranění nadzemních objektů – postupy
  • Příprava mračna bodů pro další operace
 • Vytváření prostorových objektů z mračen bodů
  • Podélné profily a příčné řezy, vrstevnice terénem
  • Vytváření terénních hran (breaklines)
  • Vytváření modelů podzemních prostorů z mračna bodů
  • Využití vytvořených prvků v CAD systému
 • Výpočet objemů deponií a skládek z pořízeného bodového mračna

 

Carlson Geology - Základní školení

Časová náročnost - 1 den

Školení je zaměřeno na seznámení se základními funkcemi Carlson GEOLOGY.

 • Vytvoření povrchu terénu
  • Práce s body
  • Vytvoření povrchu terénu
 • Práce s geologickými vrty
  • Načtení geologických vrtů
  • Editace vrtů
  • Interpretace a reportů vrtů v textové a grafické podobě
 • Vytváření geologických vrstev, geostatistické metody
 • Výstupy – geologické profily, blokdiagramy, izolinie, výpočet objemů - zásob

 

 

Carlson Geology - Modelování geologických poměrů

Časová náročnost - 2 dny

Školení je zaměřeno na seznámení se základními i pokročilými funkcemi Carlson GEOLOGY.
 • Vytvoření povrchu terénu
  • Práce s body
  • Vytvoření povrchu terénu
 • Práce s geologickými vrty
  • Načtení geologických vrtů
  • Editace vrtů
  • Grafická interpretace vrtů ve 2D a 3D
  • Různé způsoby reportů vrtů
  • Práce s vrty uloženými v SQL databázi
 • Vytváření geologických vrstev, geostatistické metody
  • Geostatistické metody, semivariogramy
  • Vytváření poruch a další editace geologického modelu
 • Blokový geologický model
 • Speciální operace s gridy – využití editoru Grid File Utilities
 • Výstupy – geologické profily, blokdiagramy, izolinie, výpočet objemů - zásob