MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Carlson Civil

Liniové stavby

Časová náročnost - 2 dny

Školení je zaměřeno na dovednosti související s návrhem komunikace. Uživatel bude po absolvování schopen navrhnout směrové a výškové řešení komunikace, sestavit vzorový příčný řez, vytvořit podélný profil, specifické příčné řezy silničního tělesa a spočítat kubatury.

 • Vytvořeni povrchu terénu (DTM)
  • Příprava dat pro vytvoření DTM,  převod CAD entit 2D do 3D a další operace.
  • Generace a editace DTM
 • Trasování
  • Návrh trasy z CADovské křivky (polygonu) a její úpravy pomocí funkcí Carlson Civil.
  • Popisy trasy, výpisy, vytyčení.
  • Odvození podélného profilu stávajícího terénu.

 • Návrh nivelety
  • Konverze křivky zakreslené do zobrazeného profilu
  • Návrh nivelety jako rekonstrukce z profilu stávajícího terénu.
  • Návrh nivelety z 3D bodů nebo jiných 3D entit v situaci.
  • Úpravy nivelety pomocí funkcí Carlson Civil.

 • Sestavení VPR (Vzorového Příčného Řezu)
  • Návrh tělesa komunikace
  • Svahování na terén
  • Příkopy
  • Ohumusování, sejmutí ornice

 • Koridor komunikace
  • Sestavení jednoduchého koridoru (trasa, niveleta, VPR)
  • Rozšíření (oblouky, výhybny) pomocí souběžných tras
  • Výškové vedení částí koridoru (zejména příkopů) podle navržených nivelet (např. nivelety odvodnění)
  • Zadání klopení vozovky
  • HSP (Hranice Silničního Pozemku)
  • Kreslení příčných řezů
  • Výpočet kubatur

 • Cestní síť
  • Křižovatky, obratiště

 • Vytyčovací prvky