MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Letecké snímkování
a mapování

Letecké snímkování

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 25 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Funkce pro snadné a rychlé vytvoření pasportu, polohopisu 
a výškopisu v software Carlson

Pro snadné dosažení požadovaného výsledku při zpracování geodetických dat nebo mračna bodů, nabízí software Carlson v modulech Point Cloud, SurveyConstruction funkci Field to FinishField to Finish (F2F) je „automatizační“ nástroj pro geodetické firmy, stavební inženýrství, ale i pro ty, kteří pracují s mračny bodů, vytvářejí pasporty, situace a mapy velkých měřítek. V rodině Carlson není tato funkce žádnou novinkou, její součástí je již více než 10 let a díky tomu je tato funkce velmi propracovaná a vyladěná do posledních detailů tak, aby pomohla šetřit čas v kanceláři pří zpracování dat.

Co je vlastně Field to Finish? Je to všeobecný termín používaný k popisu procesu automatického kreslení dat z měření v terénu na základě popisu bodů a dalších kódů z terénu.

Cílem správného použití Field to Finish je naučit se používat kódy (popisy) bodů a naučit správně kódovat i měřiče v terénu. Jestliže se měřiči v terénu neztotožní s kódováním při měření, tak je velký předpoklad, že rychlý automatizační nástroj Field to Finish je odsouzený k neúspěchu. Vytvoří-li se po konzultaci s měřiči správně tabulka kódu se snadno zapamatovatelnými kódy, je tak zaručena oboustranná spokojenost a použití funkce F2F. U použití funkce F2F při práci s mračny bodů platí stejné pravidlo.

V softwaru se pokračuje následovně:

Prvním krokem k úspěchu je vytvořit si tabulku kódů „Field to Finish“ (Obrázek 1) například dle ČSN 013411 v modulu Survey. Tento krok nám pomůže v tom, že body nebo mračna jsou do výkresu vkládány s atributy nadefinovanými v kódu včetně hladiny, symbolu, velikosti a typu čáry (správně nakódované body se například spojí a vytvoří dle nadefinování 2D křivku, 2D a 3D křivku nebo 3D křivku).

Obrázek 1 Tabulka kódů Field to Finish

Druhým krokem k úspěchu, vytváří-li se podklady z geodetického měření, je naučit se správně kódovat v terénu. Správně nakódované body v terénu dokáži vytvořit v kanceláři dle požadavků zadavatele například pasport během tří kliknutí (Obrázek 2).

Obrázek 2 Pasport během tří kliknutí

Výhodou je, že vytvořený blok kódů se může do totální stanice vložit a v terénu pohodlně kódovat. Při práci v mračně bodů v modulu Point Cloud se vkládají body do mračna a kóduji se dle nastavené tabulky kódů (Obrázek 3) a následně při exportu do výkresu dojde k vykreslení nastavených symbolů, typu čar atd. (Obrázek 4).

Obrázek 3 Vložené kódované body v mračnu

Obrázek 4 Ukázka vykreslení z bodového mračna

V případě, že bude zapotřebí do výkresu vložit dodatečně chybějící body s příslušnými kódy (Obrázek 5), tak není problém je vložit a vše se vykreslí dle nastavení  tabulky kódu „F2F“. Jestliže se ve výkresu špatně spojí body liniových prvků, spojí se různé křivky, dá se výsledek upravit pomocí „Inspektor Field to Finish Inspektor“ (Obrázek 6).

Obrázek 5 Vkládaní bodů do výkresu s kódem

Obrázek 6 „Field to Finish Inspektor“