MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Fotogrammetrie

Fotogrammetrií rozumíme nauku zabývající se určením tvaru, rozměru a polohy předmětů zobrazených na měřických snímcích a jejich digitální zpracování. O digitální fotogrametrii hovoříme tehdy, pokud jsou zpracovávány měřické snímky, které jsou převedeny do číslicové formy skenováním na speciálních fotogrammetrických skenerech.

Z leteckého snímku (středový průmět) je matematickou cestou (prostorové protínání paprsků) určena ortofotomapa (ortogonální průmět). Aby tento výpočet mohl být proveden je nutné znát souřadnice vlícovacích bodů (X,Y,Z), prvky vnitřní orientace (ohnisková vzdálenost, distorze, polohu rámových značek snímků) a prvky vnější orientace (X,Y,Z středů snímků a úhly rotací vůči souřadným osám snímků) leteckých snímků a také DMT (body a hrany charakterizující terén v X,Y,Z).

Postup tvorby:

1. Projekt snímkového letu a projekt vlícovacích bodů

2. Signalizace a zaměření vlícovacích bodů

3. Snímkový let, vyhotovení negativů a kontaktních kopií

4. Analytická aerotriangulace (AAT)

5. Sběr prostorových dat (X,Y,Z) pro tvorbu Digitálního modelu terénu (DMT)

6. Výpočet a tvorba ortofotomapy (výpočet, barevné vyrovnání snímků, mozaikování, rozřezání např. na mapové listy)

Produktem tohoto postupu je :

A/ Letecká ortofotomapa (tento termín je používán ve skriptech) nejčastěji ve formátu tiff a souboru georeference s příponou tfw (jednoduchý textový soubor o několika řádcích). Ortofotomapa je 2D mapa vyhotovená pomocí metody letecké stereofotogrametrie. Jedná se tedy o přesný geodetický podklad, kde platí veškerá pravidla 2D geometrie (měření úhlů, vzdáleností, výpočet ploch, aj.). Ve spojení s DMT (digitální model terénu) vytváří ucelený prostorový pohled na zájmové území.

B/ Digitální model terénu - zpracovaný v geodetické 3. třídě přesnosti, která je vhodná pro projektování a tedy naše zákazníky. Naším výstupem je trojúhelníková síť digitálního modelu terénu a předáváme jí v běžných vektorových grafických formátech, jako DXF, DWG, DGN, ATLAS DMT nebo v textovém tvaru jako výpis souřadnic a povinných spojnic.

Příklady pro využití ortofotomapy a DMT:

- projekty pozemkových úprav

- projektování liniových staveb

- projektování středních a velkých staveb

- projektování těžby nerostných surovin

- enviromentální projekty

- krajinné plánování

- vizualizace

- archeologie

- výpočety objemových stavů, profilů, poklesů, deformací, …

- měření deformací stavebních a strojních objektů (mosty, přehrady - pozemní fotogrametrie)

- využití při projektování způsobu odstranění a zahlazení starých zátěží a pozůstatků hornické činnosti (povrchové doly a lomy, poddolování, ekologické zátěže apod.)

- GIS - MIS hladina informačního systému města – kontrola hranic pozemků, poškození a rozmístění zeleně, identifikace nadzemních inženýrských sítí a pozemních znaků inženýrských sítí (vodovodní a plynová šoupata. kanalizační vpusti atd.), pasportizace komunikací, prostorové objektové vazby a vztahy, kontrola skládkového hospodářství (černé skládky), kontrola stavebních objektů (černé stavby), využitelnost při tvorbě a aktualizaci Územního plánu nebo Urbanistické studie, povodňové plány, určení zátopových oblastí při x-letých vodách, kontrola těžby nerostných surovin (vyhrazené nerosty = kontrola objemu vytěžených nerostů = finanční přínos od obecního / městského rozpočtu)

- a další

Výhody :

- v případě vhodných klimatických podmínek (není velká oblačnost, povrch není přikryt sněhovou pokrývkou) rychlé zaměření i velkého území

- zaměření i v místech, kam by se klasický měřič nedostal, např. hořící halda

- ortofotomapa je vlastně vynikající polohopis - je na ní všechno - to není v možnostech klasického geodetického tachymetrického měření

- hustota bodového pole, kterou klasický měřič nedosáhne, jelikož by si nohy uběhal

- cena za hektar vychází v porovnání s klasickým měřením velmi příznivě.

Nevýhody :

- v případě špatných klimatických podmínek nelze realizovat /oblačnost, sněhová pokrývka/

- obtížné zpracování míst, kam není vidět (lesy, vysoká vegetace, pod převisy střech apod..)

- nevyplatí se na menší plochy (pod 25 - 30 ha), jsou zde fixní náklady na vzlet letadla