MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

 

Carlson Geology

 

Carlson Geology je určena odborníkům z řad geologů, báňských specialistů a všem dalším uživatelům programových systémů Autodesk (zejména AutoCAD Civil 3D a AutoCAD Map 3D), kteří pracují s daty popisující povrch terénu a uložení a složení geologických vrstev. Disponuje nástroji pro modelování geologických vrstev (geologického modelu) z údajů uložených ve vrtech s možností zadání geologických poruch a jejich následnou interpretací v nejrůznějších podobách s následnými výpočty objemů zásob.

Základní informace:

 • Každý modul Carlson je doprovázen plnohodnotým prostředím CAD, uživatel je tak schopen:
 • Vytvářet standardní CAD entity, práce v hladinách, tvorba výkresů
 • Manager správy projektu

Body:

 • Každý modul Carlson obsahuje speciální menu pro práci s bodovými entitami
 • Import/export bodů do projektu z nejrůznějších formátů
 • Konverze různých formátů dat
 • Práce se skupinami bodů
 • Vytváření reportů a tabulek

Nástroje pro správu databáze vrtů a jejich interpretaci

 • Informace o složení jednotlivých vrtů jsou spravovány v přehledné databázi
 • Jednoduchá a rychlá editace vrtů
 • Funkce pro definici geologických vrstev
 • Různé způsoby interpretace infomací z vrtů - výpisem do souboru, grafickým výpisem s možností dalších výstupů

Načítání vrtů

Obsah vrtů je organizován v databázi s možností jejich jednoduché editace. Funkce pro import/export vrtů nabízí možnost načíst formáty z různých "geologických" softwarů nebo nastavení importu podle uživatelského nastavení. Vrty je samozřejmě možné načíst i "ručně" tzn. přímo do grafického prostředí na danou x,y souřadnici. Každý vrt je možné editovat na "kliknutí" z grafiky nebo v přehledném databázovém rozhraní.


Nadefinované vrstvy a základní údaje pro jejich vytvoření je ukládáno do přehledného souboru v ASCII formátu.

Vrty je možné interpretovat formou reportů nebo graficky ve 2D nebo 3D podobě přímo v situaci.

 

 

Práce s geologickými vrstvami

 • Editace geologických vrstev včetně poruch
 • Rozmanité možnosti interpretace (např. blok diagram, voronoi diagram)
 • Výpočty objemů s možností vyčíslení kvalitativních parametrů
 • Reporty

Při práci lze v každém okamžiku kontrolovat jednotlivé "geologické" parametry, které si uživatel sám dopředu nadefinuje.

 

Blokový model

Modul Carlson Geology nabízí také vytvoření tzv. Blokového modelu ložiska, který velmi názorně popisuje poměry, které jsou v něm obsaženy z kvalitativního i kvantitativního hlediska.

Blokový model ložiska je vytvořen z nadefinovaných geologických vrstev (ukazovali jsme si na webináři, jakým způsobem se zadávají a editují), kde je dále možné v jejich rámci zobrazit kvalitativní parametry (např. popelnatost, výhřevnost a mnoho dalších parametrů). Tento 3D model lze zasadit do situace např. v AutoCADu CIVIL 3D a projektovat báňské postupy na vápencovém lomu nebo uhelném velkolomu.

Při práci lze v každém okamžiku kontrolovat jednotlivé "geologické" parametry, které si uživatel sám dopředu nadefinuje.


Blokový geologický model v konfrontaci s povrchovou situací


Zobrazení geologických profilů v situaci


Blokdiagram


Zobrazení geologické poruchy na profilu

Grid File Utility

Carlson Geology má jednu půvabnou funkci. Jedná se o editor rastrových modelů, který umožňuje pomocí tzv. maker dělat s geologickým modelem doslova kouzla.

Tento editor se jmenuje GFU (GridFile Utility) a na jednoduchém příkladu si ukážeme vytvoření prázdného prostoru v uhelné sloji, který by mohl vzniknout např. u povrchového uhelného lomu předchozí hlubinnou těžbou.

Máme již vytvořený geologický model, který obsahuje vrstvy OB, C1, IB, C2. Budeme chtít vrstvu C1 modifikovat takovým způsobem, aby v ploše vymezené podle obrázku byl prázdný odtěžený prostor (pouze pro zjednodušení :-), případně umíme elegantně vytvořit promíchaný materiál vyplňující tento prostor.

Vytvoříme následující makro, které jednoduchým způsobem umí vytvořit volný prostor ve sloji. Postup je následující:

Načtení vrstvy OB
A=LoadFrom(C:Carlson_K-DATAOB_THK.GRD);

Definice ohraničující plochy (klasická uzavřená křivka, která je uložena v .PLN souboru)
A=0.0000; PERIM(C:Carlson_K-DATAvytezena_plocha.pln)

Vrstva s prázdným prostorem uložena v souboru OB_VOID
SaveAs(A,C:Carlson_K-DATAOB_Void.grd)

Načtení gridů vrstvy C1 a vytvořené OB VOID
A=LoadFrom(C:Carlson_K-DATAC1_ELV.GRD);
B=LoadFrom(C:Carlson_K-DATAOB_VOID.GRD);

Součtem načtených gridů vrstev vznikne výsledný OB_MOD
A=A+B

SaveAs(A,C:Carlson_K-DATAOB_Mod.grd)

Provedená změna se promítne v geologickém profilu a všech dalších aktivitách v Carlson Geology vykonávaných (blokový model, výpočty zásob apod.)

Na závěr: pomocí tohoto nástroje se dají dělat opravdu i poměrně komplikované věci a při školení našich zákazníků, kteří od nás mají Carlson Geology, si na jeho funkce vyhrazujeme minimálně půl den. V případě nejasností či dotazů nás prosím kontaktujte.