MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

 

Urbano CANALIS a BIM

Nová verze Urbano CANALIS přináší funkce pro přípravu BIM modelů zpracovaných projektů.


Urbano Canalis pracuje v prostředí CADu – na produktech firem Autodesk (na bázi AutoCADu – nikoli Revit nebo AutoCAD LT) a Bricsys (BricsCAD).

Pracuje s daty uloženými ve výkresu (dwg) a je schopen napojení na vnější data:

-          databáze (např. Access),

-          formát shp firmy ESRI,

-          textové soubory nebo excelovské tabulky.

Toto napojení mu umožňuje práci s negrafickými daty připojenými k prvkům výkresu – trasy trubních sítí, šachty nebo lomové body, výkop.

Na rozdíl od standardních GISů však umí ukládat a číst z připojených databází i grafické informace – polohu a výšku. Při úpravách sítí se proto promítne do připojené databáze i například nová poloha šachet, změna výškového řešení nebo hydraulika. Funguje to i obráceně – například při přeměření hloubky šachty dokáže přenést novou hodnotu do výkresu.


Styl práce

Z hlediska projektanta trubní sítě neklade práce se systémem URBANO žádné speciální požadavky.

Zákres tras v situaci (úsečky, křivky) se jediným krokem převede na síť URBANO. Zatím o tom projektant nemusí vědět, ale právě přešel od náčrtu k topologii.

Topologie ošetřuje vazby řadů a větví (co kam bude proudit), hlídá jednoznačnost návrhu (duplicity, směr proudění, krátké úseky, izolované úseky, apod.)

Hlavně ale umožňuje snadné úpravy sítě:

-          Přidání/posun/odstranění lomového bodu/šachty,

-          spojení/rozdělení řadů a větví,

-          zadání/úpravy potrubí, výkopů a šachet.

Protože všechny údaje (poloha, výška, potrubí, výkop…) jsou uloženy ve vnitřní databázi výkresu, nemusí se projektant starat o propojení zákresu situace s podélnými profily, popisy a výpisy. Při jakékoli změně ať už je provedena v situaci nebo na profilu se změny promítnou všude, kde je třeba. Samozřejmě i do vnější databáze – pokud je připojena.

Výškopis je možné odvodit buď z Digitálního Modelu Terénu (DMT) nebo z blízkých dat – 3d bodů, výškových kót nebo ze seznamu souřadnic. Lze jej samozřejmě zadat i ručně.

Výšky zadané do lomových bodů nebo do úseků jsou nezávislé na zdrojových datech a je možné kombinovat různé způsoby zadávání.

 

BIM v Urbano CANALIS

Building Information Modeling nebo Management

Obvykle nepřesně překládaný do češtiny jako „Informační model budovy“  je příslibem do budoucnosti pro správu projektů a zároveň do jisté míry strašákem prostých uživatelů.


-          Proč nepřesný překlad

Pojem BIM znamená mnohem víc než správa budov nebo jejich informační systém. Předpokládá sjednocení výstupů všech částí stavebního projektu od infastruktury až po TZB do jediného prostředí a formátu.

-          Proč je příslibem do budoucna

Protože je při správném použití schopen „vychytat“ nesprávné návaznosti a kolize různých profesí spolupracujících na projektu. A to nejen „tvrdých“ klasických, ale i časových – například výkop pro trubní síť se bude na staveništi vyskytovat jen po určitou dobu. Pak už překážet nebude.

Často prezentované 3D vizualizace jsou vítaným vedlejším produktem.

-          Proč je strašákem

Většina dotčených osob si neuvědomuje, že podmínka typu „podklady musí být předány rovněž ve formátu BIM“ neznamená, že oni sami budou muset s prostředky BIM pracovat.

Je to podobný případ jako požadavky na výstupy ve formátu CAD před 25 lety.

Projektant prostě udělá svou práci a její výsledky předá rovněž ve formátu BIM - pokud to jeho software dokáže.


Systém URBANO má funkce pro export do BIM formátů:

-          Do univerzálního IFC - Infraworks nebo volný prohlížeč BIM Vision.

-          Do formátu NVC pro Autodesk Navisworks.

Uživatel URBANA určí pouze, která data budou exportována – např. typ potrubí, výrobce, jmenovitý průměr, průtok, data šachet apod. BIM software zobrazí trubní síť ve 3D a po kliknutí na objekt ukáže data – například co je to za potrubí nebo šachtu. 

Co je v URBANu navíc


Dlouholetý vývoj a velmi dobrá reakce na potřeby uživatelů vybavila systém URBANO řadou užitečných funkcí:

-          Křížení

Pokud vytvoříte v návrhu více trubních sítí – například kanalizaci splaškovou, dešťovou, vodovod a plynovod, automaticky se v profilech (a případně i v situaci) zobrazí křížení včetně popisu.

Pro další sítě – typicky silno a slaboproud není nutné z tras v situaci vytvářet síť – stačí určit hladinu ve které zákres sítě je. Dále se určí hloubka a křížení s touto „sítí“ se objeví v projektu (například svislým popisem v profilech).

-          Parcelní čísla, katastry, typy povrchů

Pokud máme v situaci zákres parcel s čísly uvnitř, umí URBANO vytvořit polygony parcel vč. jejich pojmenování podle textů uvnitř parcely a zobrazí v rubrice podélného profilu číslo parcely.

Obdobně se dá použít zákres hranic povrchů (dlažba, zatravnění, cesta, vodní plocha) a do další rubriky profilu promítnout tyto údaje.

U rozsáhlejších projektů to může být i katastr nebo okres.

-          Blízká data

U rekonstrukce nebo dokumentování stávající sítě jsou často v situaci popisy šachet i potrubí. Tyto texty je možné automaticky číst z výkresu a zadávat tak názvy šachet, jejich hloubku nebo typ potrubí.

Tato funkce se dá použít i při návrhu nové trubní sítě – například pojmenování přípojek podle čísel parcel nebo čísel popisných, které jsou uvedeny jako texty v situaci.

-          Dotazy

Často se objeví potřeba nahradit v rozsáhlém projektu jeden typ potrubí jiným. Například jiného výrobce. Pomocí snadno uživatelsky definovaného dotazu lze nahradit třeba všechny PVC 315 Kameninou 400.

-          Uživatelská data

Datová struktura URBANO obsahuje všechna obvyklá data – geometrii, vlastnosti potrubí, šachet, výkopů apod.

Pokud to nestačí a objeví se potřeba dalších datových položek – například vlastník potrubí, označení defektů, životnost, revize atd., může uživatel vybavit úseky šachty a lomové body vlastními datovými položkami. Ty se mohou objevit v popisech v situaci, v profilu a samozřejmě ve výpisech.