MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

StudioARS Urbano Canalis 9.1

 

O Programu

Canalis URBANO je moderní, pružná a jednoduchá aplikace, vytvořená podle národních evropských metod projektování, který je vyvíjen více než 18 let chorvatskou společností Studio ARS a je používán stovkami projektantů v mnoha evropských státech, ze kterých jmenujme například samotné Chorvatsko, Německo, Turecko, Rakousko, Rumunsko, nebo Bulharsko. Canalis je zaměřen na potrubařinu a nabízí komplexní soubor funkcí pro projektování a analýzu.

Výhody

- Schopnost pracovat až s desítkami sítí v jednom projektu najednou
- Vlastní sítě mohou obsahovat až tísíce větví
- Trasy přebírá z křivek nebo úseček AutoCADu, popřípadě je navrhuje interaktivně
- Výšky odvozovány z DMT, blízkých 3D bodů nebo z textových souborů či databází.
- Automatický návrh nivelet podle krytí a spádů. Návrh zohledňuje navazující větve
- Katalogy potrubí, výkopů nebo také šachet
- Profily podle našich zvyklostí
- Výpisy, popisy, schémata šachet
- Křížení s jinými sítěmi, odečítání parcel a pozemků ze situace do profilu

Novinky ve verzi 9.1

1. Urbano Canalis a BIM

- Ve verzi 9.1 je přidána možnost exportu do formátů BIM.

Všechny sítě ve výkresu je možné najednou exportovat do formátu IFC.

Je možné volit data, která budou exportována do všech sítí a doplnit je o data, která budou exportována jenom se zvolenými sítěmi.

Export IFC Urbano lze importovat do různých programů. Např. Navisworks, Revit nebo Solibri.

VIDEO: https://www.screencast.com/t/tWamYD1eqK

Export do NWC podporuje některé funkce Navisworks, které nebylo možné použít při exportu IFC. Umožňuje uživateli exportovat všechny systémy najednou spolu s geometrií a daty Urbano, výběrovými sadami, povrchy Terraform a výkopy.

To umožňuje vytvářet výpisy a časovou analýzu sítě.

Navisworks.Video: https://www.youtube.com/watch?v=NqVIN2lpA0Q


Do DMT Terraform byla přidána nová funkce pro vkládání výkopů do stávajícím DTM. (nejlépe do jeho kopie).

Video: https://www.youtube.com/watch?v=NqVIN2lpA0Q

Výkop i povrch je možné exportovat do nwc formátu.

Do klasických tabulek byly přidány nové funkce - nejdůležitější jsou následující:

· Program upozorní na prázdná pole (zobrazí zprávu - není definováno)

· Při ruční změně dat se zobrazí související a odvozená data v tabulce jinou barvou. To je užitečné zejména při výpočtech průtoku a potřeby (Canalis and Hydra)

· Ověření dat – kontrola, zda jsou data v tabulce uvnitř zadaného intervalu. Pokud jsou data mimo rozsah, zobrazí se červeně.

· Je možné přidávat data přímo z tabulky

· V tabulce úseků lze zadat rovněž data počátečního a koncového uzlu.

Dynamické tabulky byly významně aktualizovány - je možné zvolit různá nastavení velikosti údajů v tabulce. Můžete například zvolit zvýraznění prvků nebo přiblížení na prvky v situaci anebo v podélném profilu při procházení tabulkou. Kromě toho je možné zadávat uživatelská data pro uzly a ůseky přímo do tabulky a také je smazat.

Video: https://www.screencast.com/t/ISLSwOkJsFZj

Byly přidány nové skupiny popisů – Staničení, Stoka a Ostaní:

Pro a rychlejší a snazší definici popisů jsou k dispozici šablony s náhledy (uživatelsky doplnitelné)

Je nyní možné přidat do popisu výšku nebo hloubku dna potrubí.

Video: https://www.screencast.com/t/msgPePMP

Byly vylepšeny funkce pro posun, otočení apod. popisů.:


Ve verzi 9.1. je možné zadávat přímo výšku dna potrubí (podobně jako ve starších verzích niveletu.

https://www.screencast.com/t/gwoqNInz9n9i

Dno potrubí je možné zadávat i pomocí parametrů (krytí, spád):

https://www.screencast.com/t/Oz8Cemd8Qb

A podobně i upravovat:

Video: https://www.screencast.com/t/L18GJOl7Qgc

Funkce ze starších verzí zůstávají samozřejmě dostupné.:

Video: https://www.screencast.com/t/9Qtj7TpsI1wo

: Výška terénu, výška / hloubka potrubí a hodnoty staničení jsou v nové komponentě společně dostupné na uzlech, svislých pomocných čarách, přídavných bodech, bočních vstupech, křížení a obloucích.

Křížení se může zobrazovat v barvě odpovídající křížící síti. (čáry svislého popisu, křížící potrubí, popis). Video: https://www.screencast.com/t/qxr5vzPZw2

Je možné zadat (a popsat) na potrubí výškové oblouky.

Při úpravách je možné interaktivně vybrat upravovaný element (text nebo grafiku).

Do panelu úprav konfigurace profilu byla doplněna možnost „použij“ – provedení úprav bez nutnosti opustit konfiguraci profil..

Dialog správce profilů je nyní „na pozadí“. Lze používat další funkce i když je spuštěn..

Můžeme uplatnit filtry – např. pouze konfigurace zvolené sítě…

Je možné zvolit data, která mají být zobrazena pro podélné profily - počáteční a koncové staničení, délku, síť, název konfigurace, popis.

Můžeme nastavit automatické zoomování nebo označení profilů při procházení seznamu.

Když je zobrazení profilu platné, má jinou barvu než neplatné nebo vyžadující aktualizaci.

Podle zvolených parametrů (status, název, síť).

Přímo ve správci proflů

- Uživatelská data nyní nejsou součástí sítě, ale výkresu. Stačí tedy jediná definice uživatelských dat pro všechny sítě ve výkresu.

Při zadání polygonizace lze uplatnit filtry – hladiny, typy entit.

9 Hydraulika

V Urbano 9.1 je možné v katalogu definovat obdélníková potrubí s libovolnými rozměry (šířka B, H-výška).

V modulu Canalis Urbano 9.1 byla implementována nová funkce hydraulického výpočtu v tlakových potrubích.
Vzorec výpočtu faktoru tření - Je možné si vybrat mezi rovnicí Colebrook-White a několika přiblíženími rovnice Colebrook-White (Haaland, Serghides a Sweeney-Jain).

Kreslení domovních bylo rozšířeno o důležitý prvek - je možné "uzamknout" výšku domovní přípojky na místě připojení k hlavní síti. Jinými slovy, při editaci nivelety hlavní stě budou domovní přípojky zachovávat nastavení.
Také je možné zadat vice domovní přípojku s vice než jedním úsekem
.

Video: https://www.screencast.com/t/77JTbFxwau


Tato funkce umožňuje uživateli definovat počáteční staničení řadu. Při kreslení podélného profilu tohoto řadu může uživatel zvolit staničení podle nastaveného uživatelského. Kromě toho, pokud uživatel nakreslí podélný profil s počátečním uzlem uvinitř řadu, program automaticky přepočítá staničení. Toto je se objeví I v popisech v situaci.

Byl přidány nové typy sítí – Podtlak a Plyn.

Nový objekt pro podtlakovou kanalizaci - zdvih.

Nová funkce v kontrole sítě – uzel je blízko úseku, ale není připojen.


Videoukázky

  • Promítání polygonů (parcel, povrchů, katastrů) do profilu. Funkce pro jednoduchou konverzi náčrtu na topologii (převedení čar na uzavřené polygony, čtení textů (parc. čísel) do polygonů. Ukázka.
  • Automatický návrh nivelety z krytí a spádů. Ukázka.
  • Prověření sítí. Ukázka.
  • Nově řešené křížení a kolize. Ukázka.
  • Odstranění překrytů popisů v situaci. Ukázka.
  • Zobrazení výkopů v situaci.

 

Přijměte naše pozvání na prezentaci nové verze programového systému Ubano Canalis od společnosti Studio Ars. Ve verzi 9.1 najdete nové funkce, jako jsou např. exporty projektů do formátů BIM aplikací, ale nechybí vylepšení stávajících funkcí a postupů. Následující příspěvek přináší informace o novinkách v této nové verzi.